5e Nationale RehabilitatieCongres

17 april 2013 | Jaarbeurs, Utrecht

Douglas Bennett Award

 

Achtergrondinformatie nominatie
Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen
'Dit lectoraat bestaat dit jaar 10 jaar en heeft rehabilitatie in het reguliere onderwijs in Nederland nadrukkelijk op de kaart gezet. Dit gebeurt als minor en als major in de Hanzehogeschool. Maar ook als succesvol post-HBO-opleiding Rehabilitation Counselor. Er is zelfs een masteropleiding Rehabilitation Counselor erkend waarbij vorig jaar de eerste masters zijn afgestudeerd. Daarnaast is het lectoraat actief betrokken bij allerlei innovatie ontwikkelingen en  onderzoeksprojecten. En onder het lectoraat valt het bijzonder-lectoraat van HEE, waar Wilma Boevink bij betrokken is. Ook is Marianne Farkas via een bijzonder lectoraat betrokken.
Kortom: dit lectoraat heeft rehabilitatie in Nederland een belangrijke stap verder gebracht.'
 
'(…) Het lectoraat bestaat dit jaar 10 jaar. In deze 10 jaar heeft het lectoraat een bijna ontelbaar aantal projecten, activiteiten en (praktijk)onderzoeken uitgevoerd, die van grote betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van de domeinen rehabilitatie en herstel in Nederland, maar ook daarbuiten. Lies Korevaar was hier de inspirerende trekker van.'
 
'(…) Rehabilitatie en herstel hebben een vaste plaats gekregen in het curriculum van het initiële onderwijs. Daarnaast is, mede met inzet van de lector en enkele kenniskringleden, het Handboek voor Rehabilitatie en Herstel voor zorg en welzijn, geschreven. Dit wordt inmiddels als verplichte literatuur gebruikt bij 12 Hogescholen, en daarbinnen 17 opleidingen.'

'(…) In de Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe werken het Lectoraat Rehabilitatie, gemeenten en instellingen samen aan onderzoek, praktijkontwikkeling en opleiding op het terrein van zorg en welzijn in en door de gemeenschap.'

'(…)  Bij het werken aan deze aanvraag bekruipt ons het gevoel van volstrekt onvolledig zijn. De afgelopen 10 jaar heeft het lectoraat, onder aanvoering van Lies Korevaar, een ongelofelijk groot aantal activiteiten uitgevoerd. Het betreft hier projecten en onderzoek, zowel kleinschalig als grootschalig, landelijke en regionaal. Het lectoraat heeft symposia georganiseerd, jaarlijks 3 tot 4 refereerbijeenkomsten gehouden waar alle ketenpartners bij worden uitgenodigd, er zijn artikelen gepubliceerd, lezingen en workshops gehouden in binnen- en buitenland. Vele malen is succesvol een subsidieaanvraag gedaan. Honderden studenten, hulpverleners en cliënten profiteren van de resultaten van de inspanningen.
We denken dat de Douglas Bennett Award voor het lectoraat dit jaar dan ook een OEUVRE-prijs zou moeten zijn, voor alles wat de afgelopen 10 jaar onder de vlag van het lectoraat tot stand is gebracht.'


Achtergrondinformatie nominatie
WMO Ambassadeurs GGZ Cliëntenbelang Amsterdam
 
Sinds 2008 zijn in Amsterdam ambassadeurs actief voor groepen die moeilijk te bereiken zijn bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning door de gemeente. Hun taak is intermediair te zijn tussen de gemeentelijke voorzieningen en de doelgroep. Onderdeel van deze ambassadeursmethode zijn de WMO Ambassadeurs GGZ. 
Astrid, Henrike, Ria, Eddy, Tamara, Paul en Jeffrey zijn op dit moment actief in Amsterdam om onder de doelgroep ggz signalen te verzamelen wat wel en niet werkt bij de WMO. Zij zijn ervaringsdeskundigen met een lange staat van dienst in de belangenbehartiging en bij de inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg en rehabilitatie.  De ervaringskennis van zichzelf en anderen zetten zij in om te adviseren bij de vele veranderingen in welzijn en zorg op gemeentelijk niveau. Maar niet alleen zijn zij boodschappers van die signalen, zij zijn ook vooral aanspreekpunt voor mensen met een ggz-achtergrond die op zoek zijn naar passende zorg.
 
Een casus:
Astrid werd als WMO Ambassadeurs GGZ in 2011 benaderd door een behandelaar, die haar vroeg eens bij vrouw A. langs te gaan voor geven van informatie over de WMO.
Bij deze vrouw thuis kwam ze in contact met de 24-jarige zoon, die in de kelderbox sliep. Deze jongeman was verslaafd aan de softdrugs en had al lang de diagnose ADHD en veel met de hulpverlening te maken gehad. Al jaren was deze zoon al niet meer in beeld bij de hulpverlening en de gemeentelijke instanties. Ook de moeder kon hem geen thuis meer bieden. Hij werkte af en toe zwart als afwashulp. Obstakel voor verbetering van de situatie was ondermeer dat de man geen identiteitspapieren had, niet ingeschreven stond op een adres en geen ziektekostenverzekering had. Astrid besloot hulp te bieden. Daarbij gebruikte zij het netwerk van de WMO Ambassadeurs GGZ, ondermeer met daklozen-belangenvereniging BADT en de Veldtafels, waaronder de instanties vertegenwoordigd zijn voor uitkeringen en regelingen voor huisvesting.
Deze man kwam met de hulp van de WMO Ambassadeurs GGZ weer in een traject, dat uiteindelijk leidde tot een stabiele situatie van behandeling van de verslaving, van dagbesteding en werk en huisvesting.
Gedurende dit traject hield Astrid contact, om de man bij te staan en om te zien hoe deze trajecten verlopen. Daarbij werd duidelijk dat er nog veel kan verbeteringen wat betreft wachtlijsten, formulieren en bejegening. Deze kennis werd in het reguliere overleg met de gemeente door WMO Ambassadeurs GGZ overgedragen.
 
Een greep uit de resultaten van de laatste twee jaar:
  • 25 mensen met een ggz-achtergrond zijn intensief begeleid in de zoektocht naar de geschikte trajecten van zorg en reïntegratie.
  • Wekelijks contact met mensen die op zoek zijn naar informatie over gemeentelijke regelingen vanuit de WMO of mogelijke behandeltrajecten.
  • Reguliere overleggen met Dienst Werk en Inkomen over verbeteringen in de dienstverlening aan de doelgroep ggz.
  • Tientallen presentaties bij Psychiatrie Cafés, congressen, buurthuizen, Dag Activiteiten Centra, Huis van de Buurt, cliëntenraden en onderwijsinstellingen over het werk van de WMO Ambassadeurs GGZ.
  • Deelname aan initiatieven van buurtgericht outreachend werken, waaronder meedoen met de reguliere overleggen van de verschillende Wijk Tafels, om daar aandacht geven aan de inzet van ervaringsdeskundigheid in deze nieuwe manier van werken.
  • Het inzetten van Mystery Guests bij de Sociale Loketten om te toetsen of de informatievoorziening van de gemeente rekening houdt met de doelgroep ggz.
  • Uitwisseling van ervaringen met ambassadeurs in andere delen van Nederland, waaronder in Drenthe.
 
De context
De WMO Ambassadeurs GGZ zijn onderdeel van de Ambassadeursmethode die ontwikkeld is vanuit het project Lokale Versterking. De ambassadeursmethode wordt voorverschillende doelgroepen ingezet, waaronder daklozen, verslaafden en de ggz.
In Amsterdam heeft de gemeente in 2010 beslist de ambassadeursmethode structureel in te zetten voor de doelgroepen ggz, dak- en thuislozen, doven en slechthorenden en kleine taalgroepen. Cliëntenbelang Amsterdam is de dragende organisatie en ontvangt hiervoor jaarlijks 30.000 subsidie. De groep WMO ambassadeurs GGZ, een van de vijf doelgroepen dus, wordt op dit moment ondersteund door een projectmedewerker voor 3 uur per week. De ambassadeurs ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal 120 euro per maand. Ook is er budget voor cursussen en uitwisseling met ambassadeurs in andere delen van het land.
De ambassadeursmethode bewijst zich de laatste twee jaar vooral als zeer geschikt om gedurende de transities van delen van de AWBZ naar de WMO de vinger aan de pols bij de doelgroep te houden. Eind 2012 is de ambassadeursmethode in Amsterdam uitgebreid met Jongerenambassadeurs, om de transitie van de Jeugdzorg en Jeugd GGZ naar de gemeente te begeleiden.
 
Meer weten:
Bekijk de film van de WMO Ambassadeurs GGZ
Of neem contact op met de WMO Ambassadeurs GGZ via ondersteuner, Maarten Muis, m.muis@clientenbelangamsterdam.nl of 06-46295116


Achtergrondinformatie nominatie
Naasten voor Naasten (NvN)-team GGz Eindhoven

Het NvN-team werkt vanaf 2009 in Eindhoven. We werken samen met het ACT-team van  GGz Eindhoven. We zijn een groep van 8 vrijwilligers, die allen naastbetrokkene zijn van iemand die psychoses heeft (gehad) . Als ervaren naasten begeleiden wij, samen met het ACT-team, naasten van iemand die met een eerste psychose in behandeling komt van het ACT-team.

Onze werkwijze
Als een nieuwe cliënt, met een eerste psychose, in behandeling komt bij het ACT-team, dan wordt aan de cliënt gevraagd van wie de cliënt de meeste steun ervaart.
Het ACT-team geeft, in overleg met de cliënt, de naam van die persoon door aan de coördinator van het NvN-team. Vanuit het NvN-team wordt contact opgenomen met die naaste. Er is voor die naaste ruimte om in te gaan op de vraag: "hoe gaat het met u"? Ook de naastbetrokkene doorleeft in zo'n situatie een crisis, en het is goed om daarover te kunnen praten met iemand met vergelijkbare ervaringen. De naastbetrokkene wil graag de cliënt zo goed mogelijk steunen in zijn (herstel)proces, en heeft ook aandacht nodig voor het eigen (herstel)proces. Nieuwe naasten worden gestimuleerd om de Psycho-educatie cursus voor naastbetrokkenen te volgen. En om deel te gaan nemen aan lotgenotenavonden, speciaal voor nieuwe naasten. Ook wordt besproken hoe op een constructieve wijze samengewerkt kan worden in de triade cliënt-hulpverlener-naastbetrokkene.

Vernieuwend
Nieuw is dat naasten, van mensen met een eerste psychose, zowel begeleid worden door de leden van het ACT-team als door ervaren naastbetrokkenen. Beide vormen van begeleiding zijn complementair aan elkaar. Ervaren naasten herkennen, vanuit eigen ervaring, met wat voor situatie de naaste te maken heeft. Ze kunnen zichzelf inzetten als rolmodel, en van daaruit hoop.